พลังงาน ระดมสมอง รัฐ-เอกชน ปั้นแผนลดปล่อยคาร์บอนเสร็จ เม.ย.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

“นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กระทรวงพลังงาน นำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมองค์การระหว่างประเทศ และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand Long-Term Strategies on Climate Change Mitigation) เพื่อวางแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย สำหรับเข้าร่วมการประชุม COP 26 ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งสหราชอาณาจักรและอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนใน 6 ด้าน ได้แก่

1. การปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon

2. การเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

3. การบริหารจัดการของเสีย ผ่านโมเดลบีซีจี

4. การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดคาร์บอนต่ำ

5. การมุ่งสู่ Zero Burn และ Smart Farming ผ่านโมเดลบีซีจี และเทคโนโลยีดิจิทัล

6. การดักจับ กักเก็บ ใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีไฮโดรเจน พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ไปจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินการ

อีกทั้ง ยังกำหนดเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 เป้าหมายสำคัญ คือ

1. เป้าหมายของปีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระดับสูงสุด (peaking year) และ

2. เป้าหมายของปีที่ประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ( net zero emission year) คาดว่าจะสามารถนำข้อมูลและแผนการดำเนินงานต่างๆ เสนอต่อรัฐบาลได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 นี้

อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนงานดังกล่าว กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนจะมุ่งเน้นเป้าหมายการสร้างความสมดุลของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงสอดประสานกับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลดการปล่อยการเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928017