ครม.ไฟเขียว ต่ออายุเงินกู้ให้ กฟผ. ปีละ 1 หมื่นล้านบาท ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

เรื่องที่น่าสนใจ

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line วงเงินปีละ 10,000 ล้านบาท ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2564 ภายใต้เงื่อนไขเดิม คือ กู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยให้พิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงานรายงานว่า วงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของ กฟผ. ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบไว้ จะหมดอายุลงในวันที่ 11 ก.ย. 2564 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ดังกล่าว เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนที่สูงมากในการดำเนินงาน

โดยมีรายจ่ายประจำที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายลงทุน และอื่นๆ รวมทั้งรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่บางราย ทำให้ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสด รวมทั้งรายได้จากค่าไฟฟ้าหรือค่าขายไฟฟ้าที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบการต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นของ กฟผ. ด้วยแล้ว

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6145900